Planavimo dokumentai

2018-2019 m. m. veiklos ataskaita

Direktorės A. Kučinskienės 2018 m. veiklos ataskaita

2018-2019 m. m. veiklos prioritetai

Direktorės A. Kučinskienės veiklos užduotys 2018  m.

Strateginis planas 2018-2022 m.

Strateginių tikslų pasiekimo analizė 2017 m.

2017-2018 m. m. veiklos prioritetai

Vilniaus lopšelio-darželio "Boružėlė" ikimokyklinio ugdymo programa

Metinė veiklos programa 2016-2017 m. m. 

Įgyvendinant vieną iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ veiklų, atnaujinta ir 2014 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

 
Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje daug dėmesio skiriama būsimo mokinio pasirengimui mokytis: socialinei, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninei kompetencijoms ugdyti. Tikimasi, kad atnaujintaPriešmokyklinio ugdymo bendroji programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams.
 
Rengiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą siekta maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. bus diegiamas priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose ugdymo įstaigose. 
 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yraMokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
 
Įsakymas
Programa
Priedas
Vilniaus lopšelio-darželio "Boružėlė" 2018-2022 m. Strateginis planas