Savivalda ir darbo grupės

 

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti visai darželio bendruomenei. Jos veikla grindžiama švietimo tikslais ir darželyje vykdomomis programomis. Kolegialiai svarsto veiklos ir finansavimo klausimus, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams. Už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio bendruomenės nariams.

Pirmininkė – meninio ugdymo mokytoja Jūratė M.
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė R., mokytojos Kristina V. ir Tatjana B.
Tėvų atstovai: Jolanta R. ., Vilma K., Viktorija J., Erika A.

 

 

 MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pirmininkė – direktorė Angelė K.
Nariai: visi mokytojai, logopedė Daiva J.

 

 

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų). Atlieka pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė R.
Sekretorė: mokytoja Kristina V.
Nariai: logopedė Daiva J., maitinimo organizavimo specialistė Jadvyga Ž., mokytoja Danguolė R., mokytoja Tatjana B., meninio ugdymo mokytoja Jūratė M.

 

 

 MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Mokytojų atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus. Kasmet, pagal pedagogų pateiktus prašymus, rengia, derina su vadovu, darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovu trejų metų atestacijos programą (sudaromą slenkamuoju principu) ir teikia tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriui.

Pirmininkė – direktorė Angelė K.
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė R.,  mokytoja Tatjana B., mokytoja Jolanta J. , mokytoja Danguolė R., meninio ugdymo mokytoja Jūratė M.
Steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (pretenduojantiems įgyti mokytojo metodininko arba mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją).

 

 

 METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė R.
Nariai: visi mokytojai, logopedė Daiva J.

 

 

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Vidaus audito koordinavimo grupė – vidaus auditą inicijuoja darželio direktorius, kuris atsako už vidaus audito vykdymą darželyje, rezultatų panaudojimą. Darželio vadovas sudaro vidaus audito koordinavimo grupę, kuri organizuoja ir koordinuoja audito vykdymo darbus. Vidaus audito koordinavimo grupė parengia galutinę vidaus audito ataskaitą, pristato darželio tarybai ir bendruomenei.

 

MAITINIMO SAVIKONTROLĖS VIDAUS AUDITO KOMISIJA

 

Maitinimo savikontrolės vidaus audito komisija – ne rečiau, kaip kartą per metus maisto tvarkymo vietoje, vidinio audito metu kontroliuoja, kaip buvo laikomasi Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „MAISTO HIGIENOS“ reikalavimų, ar efektyviai vykdoma kontrolė, ar buvo tinkamai registruojami jos rezultatai. Patikrinimo rezultatus fiksuoja raštu, informuoja vadovą ir numato korekcinius veiksmus bei įgyvendinimo kontrolę.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė – veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja darželio direktorius, koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vykdo veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu. Duomenimis grįsta veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita pristatoma Mokytojų tarybai, Įstaigos tarybai  ir visai darželio bendruomenei.