Mokestis už darželį

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Pateikiame informaciją, kaip rasti sąskaitas už darželio paslaugas, kaip mokėti ir kt.

 1. Teisės akto nuorodą, kuris reglamentuoją mokesčio už maitinimą ir ugdymo tvarka,
 2. Tėvai/globėjai gali matyti išrašytas sąskaitas platformoje Vilniaus Švietimas  ,,Mano darželis“, prisijungus per savo paskyrą;
 3. Tėvai/globėjai gali užsakyti e.sąskaitas  AB Swedbank , AB Luminor;
 4. Įmokų už suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas mokėjimai bankuose pagal įmokos kodą
   

Socialinė parama mokiniams 2024–2025 mokslo metais

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

 • būdu www.spis.lt;
 • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
 • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt ;
 • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą atsiųsti paštu Socialinių išmokų skyriui adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
 • dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

Nuo liepos 1 d. galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams ateinantiems mokslo metams

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

Pakeistas Aprašo 11 punktas:

 1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

 11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

 11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl: 

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų; 

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai; 

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų; 

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

 11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;

 11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje); 

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais); 

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.); 

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse); 

11.3.10. kitų priežasčių.“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimas.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
  • lopšelio grupėse – 2,60 Eur
  • darželio grupėse – 2,90 Eur;
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:
  • lopšelio grupėse – 2,10 Eur
  • darželio grupėse – 2,30 Eur
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.
 • Nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarkos pakeitimas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

Mokesčio už ugdymą lengvatos

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;
 • toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.
 
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 • vaikas nelanko įstaigos dėl:
  • tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;
  • ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
  • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
  • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
  • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
  • vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
  • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;
  • įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
  • priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse).
 • Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.

Primename, kad  gydytojai jau nuo 2019-09-01  neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovautis ir pateisinamos nelankytos dienos, kai vaikas serga.
Tėvų pateisinimo dėl vaiko ligos pavyzdžio forma

Teisės aktą rasite paspaudę šią nuorodą

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus.

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Sąskaitų už darželį peržiūros instrukcija

Pavyzdžiai kaip atlikti įmokas už vaikų darželį įvairiose bankuose