Mokestis už darželį

 

Sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 „dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

    

Sprendimas 2019-12-04 Nr. 1-305 dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

    

Informuojame, kad norint gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu, Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu

Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais.

    

2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-595 buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-10)
1. Pakeisti mokesčio už vaiko išlaikymą darželiuose tvarkos aprašo 7, 8, 9, 14 punktai ir 4.2, 11.2.2 papunkčiai, bei panaikintas 12 punktas.
4.2. Atkreipkite dėmesį į šį papunktį, nes anksčiau mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti buvo neskaičiuojamas tik priešmokyklinio amžiaus vaikams, dabar bus neskaičiuojamas ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, jeigu jie lanko darželį ne ilgiau nei 4 val. Šio papunkčio pagrindu pakeistas aprašo 8 punktas.
11.2.2.Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos, nuo šiol nereikia prašyti tėvų jokios informacijos iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.
Atkreiptinas dėmesys, kad jei vaikas dėl ligos ugdymo įstaigos nelankė tik vieną arba dvi darbo dienas, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kaip saugiklis lieka sprendimas skaičiuoti mokestį už tų dienų maitinimą.

Atnaujinta mokesčio tvarka

    

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas  nustatomos šios vienos dienos vaiko maitinimo normas:

·      ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

o   lopšelio grupėse – 2,20 Eur;

o   darželio grupėse – 2,50 Eur;

 o   priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 0,75 Eur, pietums  1,54 Eur, vakarienei – 0,62 Eur);

·      ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

o   lopšelio grupėse – 1,70 Eur;    

o   darželio grupėse – 1,90 Eur;

o   priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

·      Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

    
Mokesčio už ugdymą lengvatos

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;
 • toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.
 
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 • vaikas nelanko įstaigos dėl:
  • tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;
  • ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
  • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
  • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
  • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
  • vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
  • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;
  • įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
  • priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse).
 • Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.
      

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus.

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.