Asmens duomenų apsauga

Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ asmens duomenis tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“
Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Duomenų sauga“
Tomas Gagys
Tel. nr. +370 672 43319
El. p. info@asmens-duomenys.lt