Savivalda

DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: auklėtoja Violeta Puzonienė, auklėtoja Greta Staknienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rimutė Efišova
Tėvai: Kryspinas Vencevičius, Rusnė Kolodzeiskienė, Beata Vaitiekūnienė, Oksana Šimkuvienė

MOKYTOJŲ TARYBA
Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė
Nariai: visi pedagogai ir logopedė Daiva Jakubcevičienė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė

Sekretorė: auklėtoja Kristina Vilutienė

Nariai: logopedė Daiva Jakubcevičienė, sveikatos priežiūros specialistė Jadvyga Žemaitienė, psichologė Julija Davidonienė,  auklėtoja Tatjana Burauskienė, meninio ugdymo pedagogė Jūratė Mackevičienė

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė

Sekretorė: auklėtoja Tatjana Burauskienė
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė, auklėtoja Jolanta Jakutovičienė,  auklėtoja Danguolė Rudžionienė, auklėtoja Violeta Puzonienė
Steigėjo deleguotas atstovas – Kristina Cibulskytė

METODINĖ GRUPĖ
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: visi pedagogai ir logopedė Daiva Jakubcevičienė