Svarbi informacija

2019 M. BALANDŽIO 4 D. 18 VAL. ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS "GENIO" PROGIMNAZIJOS VISUOSE SKYRIUOE

 

 Kompleksinės paslaugos šeimai

PLAKATAS

 

Vadovaudamasi LR sveikatos apsaugos ministerijos 2015-12-22 raštu Nr.(10.2.3.4-40) 10-11569 „Dėl skiepų reikalavimų priimant į  įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą“, informuoju, jog nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-683 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“pakeitimo“, kuriame numatyta, kad priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.

Minėti reikalavimai taikomi naujai į įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, priimamiems vaikams.

Taigi, vaikams, kurie jau lanko lopšelius - darželius (dvišalė sutartis pasirašyta) tokie reikalavimai netaikomi.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro 2016 m. sausio 4 d. raštas „Dėl skiepų reikalavimų priimant į įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą“.

Dėl informacijos apie vaikų lankomumą

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Vilniaus lopšeliuose-darželiuose įvesta nauja Finansų valdymo sistema. Darželis Biudžetinei įstaigai "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" pateikia informaciją apie vaikų lankomumą.

Kiekvieną dieną iki 9.00 val. lankančių darželį vaikų tėveliai privalo pranešti vaikų nelankymo priežastis. Nežinodami vaikų nelankymo priežasties, žymėsime kaip nepateisintą nelankytą dieną. Už tą dieną bus privaloma mokėti.

Dėmesio svarbu!

Vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 75:2008 "ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (118 p.)

118. Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą formą Nr. 027/1/a.